Interpellatie gemeenteraad 29 oktober 2015 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Wijzigingen aan het arbeidsreglement

Ik kom terug op mijn tussenkomst tijdens de gemeenteraad van mei 2013 en mijn interpellatie tijdens de gemeenteraad van juni 2014 betreffende de stand van zaken van het nieuw arbeidsreglement.

Uit uw antwoord op mijn interpellatie van juni 2014 heb ik opgemaakt dat alle wettelijke maatregelen die nog niet opgenomen zijn in het oude reglement via dienstnota’s toegepast, maar dat sluit niet uit dat een nieuw arbeidsreglement – met een zekere urgentie – gewenst is.

Een duidelijk opgemaakt arbeidsreglement is belangrijk om de relatie tussen werknemer en werkgever te vergemakkelijken, het kan bepaalde onduidelijkheden voorkomen. Het is een document waarin duidelijk wordt gestipuleerd wat de rechten en de plichten zijn van werkgever en werknemer.

U informeerde me dat een eerste vergadering van de werkgroep (gemeente/OCMW en 3 vakbondsorganisaties) plaatsvond op 30 juni. Verdere vergadering stonden ingepland vanaf september 2014.

Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder en heb ik nog steeds geen kennis kunnen nemen van het nieuw arbeidsreglement.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  • Hoeveel vergaderingen vonden plaats van de werkgroep sinds juni 2014?
  • Zijn er bepaalde knelpunten die de oorzaak zijn van deze slopende onderhandelingen of is de lange termijn eerder te wijten aan het feit dat het nieuw arbeidsreglement geen prioriteit is.
  • Indien er bepaalde knelpunten zijn, graag een toelichting
  • Tegen wanneer denkt u het nieuw arbeidsreglement te kunnen voorleggen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Arbeidsreglement