Persbericht Groen!

Nu de heilige tegeneis van uitbreiding van het Brussels gewest wordt losgelaten, zou eindelijk een echt debat over Brussel mogelijk kunnen zijn. Zeker van de kant van de Vlaamse politieke partijen lijkt Brussel geen prioriteit in de onderhandelingen, hoogstens “een probleem”.

Federale kieskring

Een federale kieskring zou een brug kunnen betekenen tussen de twee grote gemeenschappen van ons land. Het is een uitgelezen kans voor politici om gelegitimeerd te worden zowel in het Zuiden, het Noorden als het Centrum van dit land. Een federale kieskring werkt niet alleen dialoog in de hand, maar zorgt ook veer meer democratie. Bovendien kunnen Nederlandstalige Brusselaars op die manier toch nog verkozen worden in het Federale Parlement. Voor Groen! moet zo’n kieskring wel gepaard gaan met afschaffing van de Senaat. Dit zou toelaten het aantal verkozenen van een aldus samengestelde Kamer (- Senaat) ten opzichte van het aantal in de oude situatie (Kamer + Senaat) niet te doen toenemen.

Dat de meeste Vlaamse partijen, N-VA voorop, de federale kieskring al hebben afgeschoten verwondert niets. De N-VA zal zo’n kieskring electoraal waarschijnlijk niets opleveren, tenzij in lijstverbinding met het FDF…

Financiering Brussel

Groen! Brussels Gewest pleit al jaren voor een billijke financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de hoofdstedelijke functie van Brussel correct te kunnen uitvoeren. Het federale samenwerkingsakkoord Beliris is een belangrijke financieringsbron maar onttrekt zich grotendeels aan democratische controle en over de goede besteding van de middelen kan soms getwist worden.

Andere pistes die Groen voorstelt:
– 100% compensatie van de “Dode Hand”
– en een verdeelsleutel van de personenbelasting tussen de plaats waar men woont en waar men werkt. Voor Brussel, een rijk gewest met arme mensen, zou zo’n herverdeling een belangrijke bron van inkomsten kunnen betekenen. Of de vele pendelende kiezers van Reynders in Vlaams- en Waals-Brabant, die een deel van de in Brussel gecreëerde rijkdom meenemen naar hun gewest, dit idee ook toejuichen, is de vraag…

Op de bres voor hoofdstedelijkheid

Voor een correcte hoofdstedelijke functie van het Brussels Gewest vindt Groen! het bovendien absoluut noodzakelijk meer in te zetten op tweetaligheid, in het onderwijs en in de openbare dienstverlening. Pistes in de onderhandelingen die in de richting zouden gaan van afzwakking van de taalwetgeving zijn voor Groen! Brussels Gewest dan ook onaanvaardbaar.

Wij verwachten van de Vlaamse onderhandelaars dat zij even ferm op de bres staan voor Brussel als voor Halle-Vilvoorde.

Rik Jellema
Voorzitter Groen! Brussels Gewest

Adelheid Byttebier
Brussels parlementslid 

Tinne Van der Straeten
Federaal Parlementslid