Interpellatie gemeenteraad 29 december 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Vastgoedproject Scailquin: een unieke kans om een ambitieus project te realiseren. – Projet Scailquin: une opportunité de réaliser un projet de qualité.

Op de stand van het gewest op de MAPIC-vastgoedbeurs presenteerden Atrium en de gemeente Sint-Joost vorige maand een maquette van het project voor het huizenblok Scailquin. Het gaat hier om een gemengd project (handelszaken, woonruimte en een hotel) dat een verbinding zou vormen tussen het Madou- en Sint-Joost-plein.

De openbare ruimte zou worden heringericht, door de aanleg van een winkel-wandelstraat en een nieuwe openbare ruimte met veel groen. Het project omvat de creatie van 8.175 m² woonruimte, 3.080 m² hotel en 6.200 m² handelsruimte, goed voor een totaal van 17.455 m². De oppervlakte die momenteel al is gebouwd, bedraagt 7.292 m².

Het ging hier enkel om een haalbaarheidsstudie. Om dit gemengde vastgoed-project te kunnen opstarten, moeten de overheid en de privésector goed samenwerken. De aanwezigheid op MAPIC bood naar eigen zeggen de kans op zoek te gaan naar investeerders. Het vormde ook de gelegenheid om interesse op te wekken bij grote merken en de hotelsector.

De Ecolo-Groen!-fractie is verheugd dat de gemeente werk wil maken van meer kwaliteitsvolle openbare ruimte, woningen en handelsoppervlakten in het Scailquinhuizenblok. We zijn ook erg blij met het plan om het eerste deel van de Leuvense steenweg verkeersvrij te maken.

We zijn echter van mening dat om het project te doen slagen er enkele voorwaarden moeten vervuld worden:

 1. Het project mag niet achteloos worden toevertrouwd worden aan één of meerdere vastgoedpromotor zoals dit wel vaker gebeurt in het gewest. De gemeente moet de touwtjes in handen houden en de regiefunctie van dit project waarnemen. Indien dit niet gebeurt vrezen we voor fantasieloze architectuur en toenemende gentrificatie doordat de voorziene woningen enkel zullen voorzien worden voor expats en kansrijken zonden band met de gemeente.
 2. Een deel van de woningen moet sociaal zijn of gericht op de middenklasse (GOMB/SDRB) in een echt sociaal gemengd huisvestingsproject. Scailquin mag geen eiland in Sint-Joost worden.
 3. De architectuur moet van een grote kwaliteit en duurzaamheid zijn. Het strekt tot aanbeveling om de gewestelijke bouwmeester en het Agentschap voor territoriale ontwikkeling voor het Brussels Gewest (ATO) te betrekken. Tot slot lijkt het vanzelfsprekend om een architectuurwedstrijd te organiseren om het gehele project een zekere kwaliteit, coherentie en visie te geven.
 4. Het project voorziet niet in collectieve voorzieningen en dit is een gemiste kans. Achter de beschermde gevel van bioskoop Marignan zou bijvoorbeeld een conferentieruimte kunnen schuilen die ook dienst zou kunnen doen voor culturele evenementen.

In dat verband heeft de fractie enkele vragen en bemerkingen:

 • Zal de gemeente ambitie tonen en dit project zelf leiden in plaats van het volledig aan een vastgoedpromotor over te laten?
 • Om de regiefunctie van zo’n groot vastgoedproject in goede banen te leiden moet de gemeente expertise in huis halen. De dienst stedenbouw is op dit moment onderbemand en dit project gaat het petje van de Regie voor Stadsvernieuwing te boven. Hoe denkt de gemeente te werk te gaan om een project van dergelijke omvang te sturen ?
 • De gemeente diende bij het Gewest een dossier in voor een nieuw wijkcontract. De regering besloot Sint-Joost geen wijkcontract te gunnen voor de periode 2011-2015. Brengt dit de plannen in gevaar ? Zal de gemeente voor 2012 opnieuw een dossier indienen bij het Gewest ?
 • Is de gemeente bereid om een architectuurwedstrijd uit te schrijven en de gewestelijk bouwmeester en het ATO te betrekken ?
 • Is de gemeente bereidt om een gemengd project te realiseren en dus ook een deel sociale woningen of GOMB-woningen te voorzien ?
 • De fractie is sceptisch over de bouw van een hotel van 3000 m2 op een moment dat er in het gewest al 10 bouwvergunningen voor hotels werden toegekend (waaronder 3 aan de Koningsstraat). Bestaat er een vraag van de hotelsector voor een hotel op deze plek?
 • Zal het project ook collectieve voorzieningen tellen ?
 • Om de impact op het autoverkeer na te gaan van de realisatie van een winkelwandelstraat op de Leuvense Steenweg moet de gemeente gebruik maken van de belangrijke rioolwerken op deze steenweg om de situatie te testen in de Scailquinstraat. Is de gemeente bereidt om deze testsituatie in te voeren?
 • Tot slot, zijn er al concrete contacten met promotoren en investeerders voor dit project ? Welke timing voorziet de gemeente voor de verdere realisatie ?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!