Interpellatie gemeenteraad 28 september 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Toepassing administratieve sancties in Sint-Joost. – Application des sanctions administratives à Saint-Josse.

Feiten zoals het achterlaten van huisvuil, wildplassen, wildplakken, hondenpoep, en het aanbrengen van tags zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die naast het opwekken van grote ergernis, leiden tot een gevoel van onveiligheid. Aan deze verschillende vormen van “overlast” werd vaak geen gevolg gegeven; enerzijds door een te grote werkdruk en een gebrek aan middelen bij het parket, anderzijds omwille van technische redenen zoals het ontbreken van een dader of het gebrek aan voldoende bewijsmateriaal.

Op 13 mei 1999 werd de wet gestemd tot invoering van de Gemeentelijke Administratieve Sancties die aan de gemeenten meer autonomie moest geven voor het aanpakken van “overlast”. Ze kregen de mogelijkheid om inbreuken op hun politiereglement voortaan zelf vast te stellen, te vervolgen en te sanctioneren (met administratieve sancties en/of een bemiddelingsprocedure). Het politiereglement van Sint-Joost werd op 18.06.2008 in die zin aangepast.

Concreet kan de inbreuk door verschillende soorten “vaststellende ambtenaren” (politieagenten, hiervoor aangestelde gemeenteambtenaren en bepaalde ambtenaren van de vervoersmaatschappijen) worden vastgesteld. Vervolgens wordt ze bestraft door een gemeenteambtenaar van niveau 1, “de sanctionerende ambtenaar” genoemd. In sint-Joost werd ‘tijdelijk’ de gemeentesecretaris benoemd als sanctionerend ambtenaar . De gemeenten zijn dus niet langer afhankelijk noch van de parketten voor het vervolgen van de inbreuken, noch van de strafgerechten voor het opleggen van de straffen. Hierdoor zijn ze in staat om sneller en efficiënter de strijd tegen de “kleine criminaliteit” en “openbare overlast” op hun grondgebied aan te binden. Daarnaast wordt het gevoel van straffeloosheid dat mogelijk leeft bij de bevolking de kop ingedrukt.

Mijn vragen:

  • Hoeveel pv’s kwamen er sinds de toepassing van de administratieve sancties jaarlijks in aanmerking voor bestrafing door de sanctionerende ambtenaar ? Hoeveel administratieve boetes werden er daadwerkelijk uitgeschreven ? Hoeveel geld bracht dit op voor de gemeentekas?
  • Kan er een procentuele verdeling gegeven worden van welk type overtredingen aanleiding hebben gegeven tot administratieve boetes (n.b. Hoeveel % van de boetes die werden uitgeschreven betreffen sluikstorten, tags, etc….)?
  • Hoe vaak en voor welke type feiten werd een bemiddelingsprocedure opgestart?
  • Begin dit jaar kondigde de politiezone Noord aan dat ook foutparkeren aanleiding zal geven tot het uitschrijven van administratieve boetes. Sinds wanneer is dit het geval en hoeveel administratieve boetes werden er sindsdien uitgeschreven en geïnd voor foutparkeren in de gemeente?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!