Interpellatie gemeenteraad 29 september 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Terug naar school, niet voor iedereen?

Sinds enkele jaren groeit de bevolking in onze gemeente gestaag. Sinds enkele jaren zijn er dan ook capaciteitsproblemen in Sint-Joost-aan-Zee maar ook in kinderopvang Joost-e-fien. Voor Joost-e-fien is er met de plannen voor een nieuwe tweetalige creche in het wijkcontract Liederkerke hoop op een concrete capaciteitsuitbreiding.

  • Voor Sint-Joost-aan-Zee is de situatie minder duidelijk. Voor de bevoegde ministers Smet en Vanraes is de uitbreiding van de capaciteit in Sint-Joost prioritair maar wat zijn de concrete toekomstplannen?
  • Komt er een uitbreiding van de capaciteit en zo ja, waar, wanneer en hoe?
  • Kan mevrouw de schepen cijfers geven over het aantal inschrijvingen en het aantal weigeringen in Sint-Joost-aan-Zee en Joost-e-fien voor het schooljaar 2010-2011?
  • Kan u ook de verhouding weergeven tussen kansarme en kansrijke kinderen enerzijds en anderstalige en Nederlandstalige kinderen anderzijds in Sint-Joost-aan-Zee?
  • Slaagt de school er in om een sociale mix tot stand te brengen?
  • Heeft u samen met schepen Medhoune zoals beloofd op de zitting van 28 april 2010 de koppen bij elkaar gestoken over het capaciteitsprobleem?

In april sprak u samen met schepen Medhoune immers van de creatie van een platform voor het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs om de capaciteitsproblemen in de gemeente aan te pakken. Er zou ook een studiebureau worden aangesteld voor het maken van verfijnde projecties? Quid?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!