Interpellatie gemeenteraad 28 september 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Stand van zaken nieuwe schooljaar in Sint-Joost-aan-Zee.

Bij de start van het schooljaar vraag ik traditioneel:

  • Naar het aantal geregistreerde en geweigerde inschrijvingen in Sint-Joost-aan-Zee?
  • Hoeveel leerlingen hebben gebruik gemaakt van de voorrang voor GOK-leerlingen en voor Nederlandstalige leerlingen?
  • Is er een evolutie in het dossier van de geplande uitbreiding van de capaciteit van Sint-Joost-aan-Zee?

Heel wat jonge gezinnen kiezen er bewust voor om in Brussel te wonen. Voor veel ouders lijkt het echter vanzelfsprekend dat hun kinderen in de gekende scholen in Brussel schoollopen, meestal buiten de buurt waar ze wonen. Zij ervaren een drempel om hun kinderen in te schrijven in een buurtschool die ze niet kennen, ook al biedt deze school kwaliteitsvol onderwijs, werkt ze gedifferentieerd en hanteert ze de meest recente methodieken.

Daarom laat het project ‘Samen naar School in de Buurt’ ouders uit Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg en Anderlecht kennismaken met scholen in de buurt die ze niet goed kennen, want de drempel om helemaal alleen naar een onbekende school te stappen is hoog. Samen naar School in de Buurt brengt ouders samen. Op infoavonden worden ouders geïnformeerd over de scholen in de buurt. Ze kunnen er hun vragen en bedenkingen kwijt. 
Tijdens openschooldagen bezoeken ze samen de scholen. 
Na de schoolbezoeken brengt Samen naar School in de Buurt hen terug samen op een terugkomavond. Ouders blikken terug op de schoolbezoeken en leggen elkaars voorkeuren naast elkaar. Ze vinden er ouders met interesse in dezelfde school. Zo zien de ouders dat ze niet de enige zijn die een buurtschool overwegen.

Dat is belangrijk want vaak vrezen ouders voor de impact op het niveau van het onderwijs of de taalverwerving van hun kind. Onterecht, want onderzoek bewijst dat de zogenaamde concentratiescholen de vergelijking met kansrijke scholen kunnen doorstaan. Ouders geraken daar ook snel van overtuigd als ze de scholen bezoeken. Ze worden aangenaam verrast door de dynamiek en kwaliteit en door het onderwijs op maat van elk kind. Weten dat ze niet het enige gezin zijn helpt om ook effectief voor een buurtschool te kiezen.
Zo ontstaat er een sociale mix in de school en kunnen zoveel mogelijk kinderen uit de buurt profiteren van de voorrangsregeling. Wie dichter bij de school woont, heeft namelijk voorrang bij de inschrijving.

  • Is u dit project genegen en denkt Sint-Joost eraan om in navolging van andere gemeentes te participeren aan ‘Samen naar School in de Buurt’?

In mei 2011 kwam het nieuws dat Vlaams Minister van onderwijs Pascal Smet (Sp.a) de financiering stopzette van het project Onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC). Een project dat in Sint-Joost alleen al 5 leerkrachten tewerkstelde die aan leerlingen van Sint-Joost-aan-Zee Turkse les gaven. Ik vroeg u toen tijdens de gemeenteraad reeds of er niet via andere financieringsbronnen (VGC, integratiefondsen, eigen middelen,…) gewerkt kon worden aan een voortzetting van dit broodnodige project? U gaf toen te kennen OETC te steunen en naar oplossingen te zoeken om het project van de ondergang te redden.

  • Heeft u intussen een oplossing gevonden en kunnen de Turkse lessen vanaf september blijven doorgaan?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!