Persbericht Groen – ECOLO

De gemeenteraad van Sint-Joost boog zich op 29.06.2015 over de rekeningen van het jaar 2014. Deze begroting voorzag initieel een tekort van 1.792.954,19 euro maar klokt nu af op een tekort van maar liefst 4.322.219 euro.

De redenen voor dit enorm tekort zijn de volgende :

  1. Vooreerst is de gemeente op vraag van het gewest moeten starten met het omvormen van niet geïnde inkomsten in onwaarden. De gemeente had immers de gewoonte om bedragen die het nooit meer ging kunnen innen telkens weer in de begroting te blijven opnemen (het gaat bijvoorbeeld om nooit betaalde gemeentelijke belastingen, foutief of dubbel geboekte subsidies etc ). Deze oefening kost de gemeente in 2014 ruim 2,5 miljoen euro en zal de komende jaren moeten worden verdergezet (met ondermeer diverse nooit betaalde belastingen op peep-shows uit de jaren ’90).
  2. De federale overheid stortte (net als voor andere gemeentes) minder dan voorzien opcentiemen op de onroerende voorheffing.
  3. Een recurrent probleem in de gemeente zijn inkomsten die veel minder opbrachten dan begroot. Zo is er voor in totaal 2,7 miljoen aan voorziene inkomsten die slechts gedeeltelijk of helemaal niet in de gemeentekas terechtkwamen.

Laten we dit laatste punt even aandachtiger bekijken. De huur van gemeente-eigendommen bracht 545.000 euro minder op dan verwacht, de kantoorbelasting 273.000 euro en de hotelbelasting 174.000 euro minder dan verwacht. Van de 700.000 euro verwachte parkeergelden kwam voor het zoveelste jaar op rij slechts een deel, dit jaar 362.000 euro, bij de gemeente terecht. De twee gemeentelijke openbare parkings (Scailquin en Botanique) brachten 0,0 euro op 1.380.000 euro.

Op vragen van raadslid Frederic Roekens komt men niet verder dan dooddoeners als ‘En ce qui concerne les parkings et le stationnement, les dossiers sont loin d’être simples. » of« nous réclamons cette somme, c’est pour cela que nous continuons à l’inscrire au budget ». In de feiten onderneemt de gemeente klaarblijkelijk niets om de inkomsten alsnog te innen of om de verwachtte inkomsten in de begroting naar beneden te halen.

Het enige positieve nieuws is dat de gemeentelijke administratie minder werkingskosten gebruikte dan voorzien wat de pil wat kan verzachten.

Dit alles laat echter weinig ruimte voor optimisme voor de rekeningen 2015. De begroting 2015 voorgesteld door burgemeester Kir was in evenwicht door ondermeer zwaar te knippen in de dotatie aan het OCMW maar kampte met dezelfde overschatte inkomstenposten en onwaarden als in 2014. Het is dus onwaarschijnlijk dat dit begrotingsevenwicht zal blijken uit de rekeningen. Sint-Joost teert al enkele jaren op opgebouwde overschotten uit vorige jaren maar deze overschotten zijn tussen 2012 en 2014 als sneeuw voor de zon gesmolten van 11 miljoen naar 3 miljoen euro.

Ecolo-Groen Sint-Joost verwacht van de gemeente dus maatregelen opdat men niet zou afstevenen op een structureel tekort en financiële voogdij over de gemeente. Er moet klaarheid ontstaan over de inkomsten en onwaarden en eindelijk werk worden gemaakt van realistische begrotingen en structurele ingrepen om tekorten te vermijden.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node