Interpellatie gemeenteraad 23 september 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Oplossingen voor herhuisvesting bewoners Gésuklooster? – Des solutions de relogement pour les occupants du Gésu?

Ecolo-Groen Sint-Joost-ten-Node vroeg vorige gemeenteraad om de onteigening van de Gésusite en een herbestemming met woonfunctie omdat de eigenaar duidelijk geen concrete plannen heeft voor de bouw van het beloofde hotel.

Ecolo-Groen ijverde voor een oplossing waarbij met de gemeente en het Brussels Gewest (o.a. GOMB) zou gewerkt worden aan een gemengde woonproject met handel, horeca en een culturele functie. In afwachting moest de leefomstandigheden van de huidige bewoners van het Gesuklooster worden verbeterd en moet voor er werken van start gaan worden begonnen met een begeleiding naar een nieuwe woning. U antwoordde toen dat u geen vertrouwen meer hand in de hotelplannen van de eigenaar en dat u voor 15 september zou communiceren over uw plannen.

Op woensdag 11 september verklaarde u in le Soir dat u de onteigeningsprocedure zou opstarten en de bewoners uit het klooster wil zetten na een oplossing te hebben gezocht voor hun herhuisvesting. Voor de huisvesting verwijst u door naar de federale overheid (Fedasil) en het vorderen van lege sociale woningen.

Mijn vragen:

  • Hoeveel inwoners telt de gesusite precies en heeft iemand een idee van wie de bewoners precies zijn met het oog op hun herhuisvesting?
  • Op welke termijn denk u dat de herhuisvestingsoperatie kan worden voltrokken? Is u van plan om tussen nu en de herhuisvesting maatregelen te nemen om de veiligheid en de hygiëne in het Gésuklooster te verbeteren?
  • Heeft u mbt de herhuisvesting al contact opgenomen met Fedasil en de betrokken staatssecretaris?
  • Heeft u met andere partners overlegd zoals de verenigingen die instonden voor de coordinatie en begeleid van de bezetting?
  • Heeft u mbt tot de onteigening contact opgenomen met de gewestregering en met de GOMB of andere partners?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen