Interpellatie gemeenteraad 3 oktober 2016 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Netheidsplan 2013-2017 / Plan propreté 2013-2017

Het netheidsplan 2013-2017 trad in 2014 in actie met een grote informatie-en sensibiliseringscampagne voor de strijd tegen sluikstorten. Ze viel samen met de inwerkingtreding van het nieuw gemeentelijk belastingreglement waarbij strenger wordt opgetreden inzake sancties : 250 € / m3 voor sluikstortingen, tot 450 € / m3 bij herhaling. De overtredingen worden onderverdeeld in de volgende categorieën : sluikstorten, vuilniszak op verkeerde dag buitenzetten, wildplassen en hondenpoep, graffiti en tags en het achterlaten van bouwafval. De meerderheid stelde in haar netheidsplan immers dat naast preventie repressie noodzakelijk is en zette dit kracht bij door de verhoging van de belasting in 2014, door op heterdaad betrapte onwellevendheden te bestraffen en bij recidivisme hoger te beboeten.

Mijn vragen:

  • Hoeveel keer werd het gemeentelijk belastingreglement in 2014, 2015 en de eerste maanden van 2016 toegepast?
  • Hoeveel keer werd er overgegaan tot een sanctie per in het reglement bepaalde overtreding (sluikstorten, vuilniszak op verkeerde dag buitenzetten, wildplassen en hondenpoep, graffiti en tags en bouwafval)?
  • Hoeveel keer werd de boete effectief geïnd?
  • Hoeveel geld leverde dit op voor de gemeentekas?
  • Hoeveel keer werden sluikstorters op heterdaad betrapt?
  • Gaat de gemeente zoals in bepaalde gemeenten samen met de politie over tot gecoördineerde acties om sluikstorten te sanctioneren? Zo, ja hoeveel gecoördineerde acties vonden er plaats en waar precies?
  • Stelt de gemeente statistieken op die toelaten de straten te identificeren waarin het meest vervuilend gedrag voorkomt? Zo, ja Zou het geen goed idee zijn om deze te publiceren?
  • Hoeveel gevallen van recidivisme werden er geregistreerd?
  • Hoeveel gemeentelijke ambtenaren kunnen er momenteel inbreuken op het belastingreglement vaststellen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen