Interpellatie gemeenteraad – 30 september 2009

Interpellatie van Annemie Maes, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Locatie Jeugdhuis De Branding & andere jeugdverenigingen

Geachte Burgemeester en schepenen,
Beste collega’s,

Tijdens de gemeenteraad van januari 2009 heeft het college gemeld dat – na maandenlange onzekerheid – er een geschikte locatie was gevonden voor het jeugdhuis De Branding alsook voor andere Jetse jeugdverenigingen, met name in het leegstaand gebouw van het voormalig OCMW rusthuis “Magritte” aan de Wemmelsesteenweg. Dit zou een tijdelijke oplossing zijn: de jeugdverenigingen konden er slechts twee jaar gratis blijven. In tussentijd zou de gemeente verder zoeken naar een permanente oplossing voor de jeugdverenigingen.

Vanaf maart 2009 waren zowel de Branding als de andere verenigingen (Jam in Jette) al actief aanwezig in de lokalen die hen waren toegewezen. Ter gelegenheid van het artiestenparcours in april ll. kon men tevreden reacties opvangen van de verantwoordelijken van het jeugdhuis over deze voorlopige oplossing. Tot eenieders grote verbazing werden een maand later alle jeugdverenigingen plots de toegang van het gebouw ontzegd. Op initiatief van het OCMW zou men de sloten veranderd hebben.

Mag ik u in dit verband het volgende vragen :

  1. Wat zijn de beweegredenen geweest om de jeugdverenigingen plots te weren uit het Magrittegebouw ?
  2. En betekent dit dat de Jetse jeugd er definitief niet meer welkom is?
  3. Welke maatregelen denkt het college te nemen om zeer spoedig een structurele oplossing te vinden zowel voor het jeugdhuis De Branding als de andere jeugdverenigingen?
  4. En klopt het verhaal dat men een jeugdhuis wil maken van het voormalig café de Barapaat aan het K. Mercierplein?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Annemie Maes
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!

> Het antwoord van schepen Brigitte De Pauw: Zoals u weet is de zoektocht naar een plek voor Jeugdhuis de Branding al lang aan de gang. We weten allemaal dat in de loop van vorig jaar het gebouw van het voormalig OCMW rusthuis “Magritte” als mogelijke tijdelijke oplossing werd overwogen. Omwille van verschillende redenen werd de optie om Jeugdhuis de Branding alsook andere jeugdverenigingen in dit gebouw onder te brengen, door het college naast zich neergelegd;

  • er waren al andere activiteiten gepland in het gebouw,
  • het zou om een tijdelijke oplossing gaan op grond dat nog steeds van het OCMW is,
  • er moest nog bodemsaneringsattest afgeleverd worden.

Deze beslissing neemt natuurlijk niet weg dat Jeugdhuis de Branding en andere Nederlandstalige of Franstalige Jeugdverenigingen nog steeds welkom blijven in de gemeente Jette. We zijn dan ook bereid hun verder te begeleiden in hun zoektocht naar een geschikte plek.

Onlangs werd het inmiddels gesloten café de Barapaat, gelegen op het Kardinaal Mercierplein, als mogelijke oplossing naar voor geschoven. Hierover werd op donderdag 10 september een vergadering georganiseerd tussen de afgevaardigden van de gemeente/dienst Nederlandstalige Jeugd, Mw Anne Mariën (VGC dienst Jeugd), Bart Van de Ven (permanent verantwoordelijke Jeugdhuis De Branding) en dhr Mark Van Laer die een meerderheidsbelang heeft in het gebouw waar tot voor kort café Barapaat werd uitgebaat.

Vrij snel werd de piste naar voor geschoven om de gelijkvloerse verdieping te verkopen, onder meer omdat het gebouw een gemeenschappelijke inkom heeft. Dit laat de verkoper toe de andere verdiepingen te verhuren als volwaardige appartementen. Anne Mariën(VGC) kon zich in deze piste terugvinden omdat de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar verluidt geen huursubsidies voor Brusselse jeugdhuizen geeft.

Het toegekende bedrag van 250.000 € voor de aankoop van een gebouw is nog steeds beschikbaar, dit uiteraard op voorwaarde dat het pand de bestemming krijgt zoals dat eerder werd afgesproken, met name het huisvesten van het Jeugdhuis De Branding. We kennen sinds deze week de verkoopprijs. Het is mijn bedoeling om met De Branding opnieuw rond de tafel te zitten en vervolgens een onderhoud te hebben met VGC-Collegelid Bruno De Lille. Wij hopen op een goede afloop van deze zoektocht en zetten ons jeugdbeleid verder waarbinnen wij een zeer goede samenwerking met de jongeren van jeugdhuis de Branding verwachten.”