Interpellatie gemeenteraad 21 december 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Interpellatierecht voor burgers. – Droit d’interpellations pour les citoyens.

Het gemeentelijk interpellatierecht voor burgers lag onze fractie steeds na aan het hart. We hebben steeds aangedrongen op een opname van dit recht in het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad.

Dit interpellatierecht moet de burger toelaten rechtstreekse informatie of uitleg te bekomen over zaken van gemeentelijk belang. De burger kan zo onder bepaalde voorwaarden de aandacht van de verantwoordelijke politici op deze onderwerpen vestigen.

Er moeten echter worden vastgesteld dat er in Sint-Joost nog nooit gebruik lijkt te zijn gemaakt van dit interpellatierecht en dat de gemeente er bitter weinig publiciteit voor maakt. Op de website wordt het recht heel summier en in weinig motiverende bewoordingen opgenomen. («Hier past het te vermelden dat de burgers niet rechtstreeks het woord mogen nemen tijdens de zittingen van de gemeenteraad, BEHALVE als ze gebruik maken van hun “interpellatierecht” dat geregeld is door een gemeentereglement waarvan iedere inwoner een exemplaar kan krijgen bij het gemeentesecretariaat.” M.a.w. Bewoners hebben geen recht van spreken tenzij ze van het interpellatierecht gebruik maken maar deze wordt niet uitgelegd en de voorwaarden moeten worden opgevraagd).

Onze fractie zal het niet nalaten om promotie te maken voor dit interpellatierecht bij burgers, verenigingen en wijkcomités.

Mijn vragen:

  • Hoeveel aanvragen tot interpellaties van burgers heeft het schepencollege reeds ontvangen? Zijn er in het verleden aanvragen geweigerd en zo ja om welke redenen?
  • De Ecolo-Groen!-fractie vraagt het schepencollege om meer promotie te maken voor het interpellatierecht en duidelijk en in motiverende bewoordingen de voorwaarden op te nemen in gemeentepublicaties (in folders en in Joske) en op de website.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!