Interpellatie gemeenteraad 25 januari 2018 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende

Het bedrijfsvervoerplan.

Eind 2016 interpelleerde ik het college betreffende de opmaak van het bedrijfsvervoerplan. Het is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven, openbaar of privé, die meer dan 100 werknemers tewerkstelt op eenzelfde site in het Brussels hoofdstedelijk gewest om, om de drie jaar, een bedrijfsvervoerplan op te stellen. Het plan 2018-2020 moet op 31 januari eerstkomende overgemaakt worden aan het gewest.

De bedrijfsvervoerplannen hebben een tweeledig doel:

 • Het verminderen van de milieu-impact van het verkeer dat het bedrijf veroorzaakt
 • Het verbeteren van de mobiliteit (verminderen van het verkeer en de files op de wegen binnen het Brussels Gewest)

Uit het antwoord dat ik kreeg op mijn interpellatie van oktober 2016 blijkt dat het gemeentebestuur heel wat uitdaging vooropstelt:

 • Het bevorderen van het gebruik van gedeelde wagens (zowel voor privé als professionele verplaatsingen);
 • Het gebruik van Villo! bij de werknemers (en mogelijks een tussenkomst in de abonnementskosten);
 • Creatie van een groep fietsers die deelneemt aan ‘in de stad zonder mijn wagen’;
 • Herstellingsstations ter beschikking stellen voor de fietsers onder het gemeentepersoneel;
 • Voor de werknemers de aankoop van elektrische fietsen bevorderen door middel van een tussenkomst.

Gezien de grote mobiliteitsproblemen waarmee iedereen dagdagelijks geconfronteerd wordt, en de grote impact dat dit eveneens heeft op onze luchtkwaliteit, is het bijzonder belangrijk om dit bedrijfsvervoerplan ernstig te nemen. Het bedrijfsvervoerplan moet dus ambitieuze en haalbare doelstellingen vooropstellen. In mijn vorige interpellatie deed ik de suggestie om een werkgroep op te richten om samen na te denken over de doelstellingen en de te ontwikkelen middelen om deze doelstellingen te bereiken.

Tot mijn grote verwondering heb ik tot op vandaag nog geen kennis genomen van het bedrijfsvervoerplan, dit werd nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad noch ter bespreking gebracht tijdens de verenigde secties. Toch durf ik te hopen dat het wel degelijk opgemaakt werd en het voor 31 januari zal ingediend worden.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

 • Is het bedrijfsvervoerplan af en zal het tijdig ingediend worden?
 • Uw intentie was om opnieuw een enquête te doen bij het personeel; welk percentage van het personeel heeft deze enquête beantwoord?
 • Werd er samengewerkt met het OCMW om het bedrijfsvervoerplan op te stellen?
 • Werd er een werkgroep samengesteld voor de opmaak van het bedrijfsvervoerplan?
 • Wat zijn de grote wijzigingen ten opzichte van het vorig bedrijfsvervoerplan?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Van den Broucke bedrijfsvervoerplan (NL). Dit is de Franse versie: Réponse écrite interpellation Van den Broucke plan de déplacement d’entreprise (FR)