Interpellatie gemeenteraad 29 oktober 2015 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Stand van zaken betreffende de hervorming van het subsidiesysteem voor het lager onderwijs

Vorig jaar was er sprake van een eventuele hervorming van het subsidiesysteem voor het lager onderwijs waardoor de scholen die veel kinderen uit kansarme milieus minder middelen zouden krijgen.

Met ‘kinderen uit kansarme milieus’ bedoelen we:

 • Kinderen met een laagopgeleide moeder (middelbare studies niet afgewerkt)
 • Kinderen die thuis geen Nederlands spreken
 • Kinderen die uit een gezin met een laag inkomen komen

Op mijn interpellatie van vorig jaar antwoordde u dat er diverse platformen zijn die de opvolging van de hervormingen van de werkingsmiddelen opvolgen.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

 • Hoeveel kinderen uit kansarme milieus zaten er in het gemeentelijk lager onderwijs tijdens het schooljaar 2014-2015:
  1. Met laagopgeleide moeder
  2. Kinderen die thuis geen Nederlands spreken
  3. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen
 • Welk bedrag ontving de gemeente (schooljaar 2014-2015) als werkingstoelage van de Vlaamse Gemeenschap voor het werk met kinderen uit kansarme milieus?
 • Wat is de stand van zaken van de hervorming van het subsidiesysteem voor het lager onderwijs betreffende kinderen uit kansarme milieus?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Hervorming subsidiesysteem lager onderwijs