Persbericht Groen!

Nu het zuiveringstation Brussel-Noord eindelijk opnieuw volledig is opgestart, wil Groen! een antwoord krijgen op al haar vragen. Groen! is, samen met vele Vlamingen en Brusselaars, verontwaardigd over de milieuramp die zich heeft voorgedaan in de Zenne, de Rupel en het Scheldebekken. Dinsdag 22 december vond opnieuw een commissie hierover plaats in het Brussels parlement. Alle parlementsleden ontvingen de documentatie en besloten op 12 januari opnieuw samen te komen.

Groen! wilde liever de dag erna opnieuw samenkomen zodat het onderzoek snel kan worden afgerond en duurzame maatregelen getroffen kunnen worden. De voorbije dagen waren immers en echte verschrikking. Het afvalwater van 1,1 miljoen Brusselaars werd ongefilterd inde Zenne geloosd met als gevolg dat het zuurstofgehalte in het rivierwater drastisch is gedaald zodat de vissen zuurstofrijker water hebben opgezocht. Gelukkig krijgen we nu al eerste berichten te horen dat de kwaliteit van het water zich snel herstart. De verschillende overheden moeten alles in het werkstellen om dit herstel te bespoedigen.

De oorzaak van deze crisis lijkteen juridische strijd te zijn waarbij Aquiris eenzijdig beslist heeft de machines stil te leggen zonder rekening te houden met de gevolgen hiervan voor Vlaanderen en haar leefmilieu. Deze chantage is onaanvaardbaar. Groen! eist dat de concessie met Aquiris opnieuw wordt bekekenen en stelt zich grote vragen bij het feit dat het zomaar kan dat een privébedrijf met openbare opdracht beslist om de machines stil te leggen.

Groen! roept ook de bevoegde ministers Huytebroeck en Schauvliege op om tijdens de vakantiedagen alert te blijven reageren. Alleen door nu kordaat te handelen, kan de indruk weggewerkt worden dat het dossier onvoldoende werd opgevolgd. Ook moet er een onderzoek worden opgestart of de overlegprocedures tussen de gewesten wel voldoende zijn. Duidelijke afspraken maken goede vrienden maar zijn vooral essentieel om adequaat te kunnen reageren. Brussels minister van Leefmilieu Huytebroeck en Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege moeten samen een actieplan ontwikkelen om degelijke procedures uit te werken en ervoor te zorgen dat deze crisis zich niet meer kan voordoen. Brussels minister Huytebroeck en Vlaams minister Schauvliege zijn van nu af aan bondgenoten in de strijd tegen Aquiris. Ze moeten samenwerken om de schade vergoed te krijgen.

Groen! vraagt ten slotte dat alle contracten van openbaar nut die de verschillende overheden hebben afgesloten met privébedrijven grondig onderzocht worden zodat dergelijk eigengereid gedrag van een privébedrijf zich nooit of te nimmer nog kan voordoen. Wat zou ons land doen als Electrabel/Suez op een dag zou beslissen om ons land zonder stroom te zetten omdat ze in de clinch ligt met de federale regering. Zoiets is toch onvoorstelbaar?

Alle groene mandatarissen zullen de komende dagen de kwestie op de voet blijven volgen, zowel in de Brusselse regering als in de parlementen als lokaal.