Persbericht Groen – Ecolo

Groen en Ecolo vragen de Stad Brussel om de stadsautostrades met dubbele rijstrook meteen uit de Vijfhoek te weren. We willen dat de testfase op de Jacqmainlaan / Adolphe Maxlaan aangepast wordt en dat de plannen voor een Miniring geschrapt worden. Het Gewest bevestigde onlangs dat de geteste en geplande weginrichting van deze straten en lanen ingaat tegen de Gewestelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsplannen.

Eind vorig jaar besliste de stad Brussel om de weginrichting op de Jacqmainlaan en de Adolphe Maxlaan te wijzigen: zo mogen de automobilisten nu op twee rijstroken de stad binnenrijden via de Jacqmainlaan en op twee rijstroken de stad uitrijden via de Adolphe Maxlaan. Het college van de Stad Brussel kondigde ook een miniring aan die op deze manier georganiseerd zou worden zogenaamd om de doorstroming van het autoverkeer sneller te bevorderen.

Bart Dhondt, gemeenteraadslid Stad Brussel (Groen): “Wij zijn voor het aanleggen van een voetgangerszone in het centrum omdat dat de Stad er aantrekkelijker door wordt en het leven voor de bewoners veel aangenamer kan maken. Maar het project mag natuurlijk elders geen overlast veroorzaken. Hier wordt de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers echter op het spel gezet om automobilisten enkele minuten tijdswinst te geven. Op deze dubbele rijstroken rijden auto’s veel sneller wat nefast is voor voetgangers en fietsers. Bovendien is het oversteken van een weg met twee rijstroken in dezelfde richting veel gevaarlijker dan het oversteken van een gewone weg omdat de auto’s op de tweede rijstrook de overstekende voetganger vaak niet hebben gezien.”

Nochtans vragen zowel het Gewestelijk Mobiliteitsplan als het Verkeersveiligheidsplan om dit soort verkeersinrichtingen te vermijden en te schrappen. Dat werd recent bevestigd door de minister van mobiliteit in de commissie infrastructuur op een vraag van het Groene parlemenstlid Bruno De Lille (zie bijlage).

Bruno De Lille, fractieleider BHP (Groen): “Na het negatief advies van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie over de Miniring is er nu de verklaring van de Gewestelijke Minister voor Mobiliteit. Koppel dit aan de terechte bezorgdheid van de burgers en het feit dat enkele bestaande vrije busbanen zouden verdwijnen door de aanleg van de Miniring en het is duidelijk dat deze beslissing fout en nadelig voor Brussel en de Brusselaars is.”

Groen en Ecolo vragen dan ook dat de testfase op de Jacqmainlaan en de Maxlaan meteen wordt bijgestuurd. Het heeft geen zin van een situatie te testen waarvan men nu al weet dat ze niet conform de verkeersveiligheidsvoorschriften van het Gewest is. Het versterkt ook onze eis om de plannen voor de Miniring te begraven: niet alleen gaat de aanleg ervan in tegen de principes van het Gewestelijk mobiliteitsplan, men raakt er ook mee aan het aanbod van het openbaar vervoer én de verkeersveiligheid van de burgers komt erdoor in het gedrang. Elk van deze redenen apart is volgens de Brusselse Groenen al voldoende om het schrappen van deze Miniring te verantwoorden.

Ecolo en Groen zullen daarover de nodige vragen en interpellaties indienen in de Brusselse gemeenteraad en het Brussels Parlement.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Bart Dhondt
Gemeenteraadslid Groen
Gemeenteraad Brussel-stad

———-

Bijlage

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER BRUNO DE LILLE AAN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, betreffende “de verkeersveiligheid op de Emile Jacqmainlaan en de Adolphe Maxlaan na het veranderen van de rijrichting”.

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord.

De heer Bruno De Lille (Groen).- Enkele weken geleden besliste de stad Brussel om de rijrichting op de Jacqmainlaan en de Adolphe Maxlaan te wijzigen. In plaats van het autorijden in elke richting over één rijstrook toe te laten, mogen automobilisten nu op twee rijstroken de stad binnenrijden via de Jacqmainlaan en op twee rijstroken de stad uitrijden via de Adolphe Maxlaan.

Die beslissing werd genomen om het autoverkeer vlotter te laten verlopen in dat deel van de Vijfhoek. Het gevolg is echter dat de verkeersveiligheid voor de andere weggebruikers in het gedrang komt. Door het eenrichtingsverkeer met twee rijstroken is de snelheid van de wagens erg toegenomen. De twee voornoemde lanen liggen bovendien niet in de zone 30. Er zijn geen verkeersremmende maatregelen genomen. Het oversteken van een weg met twee rijstroken in dezelfde richting is voor voetgangers gevaarlijker dan het oversteken van een gewone weg. Het is immers niet omdat de auto op de eerste rijstrook voor een voetganger stopt, dat de auto op de tweede rijstrook die voetganger heeft gezien. De Jacqmainlaan en zeker de Adolphe Maxlaan zijn wegen die op meerdere plaatsen erg intensief door voetgangers en fietsers gebruikt worden.

De veiligheid van die kwetsbare weggebruikers wordt dus op het spel gezet om de automobilisten enkele minuten tijdswinst te geven.

Nochtans bepaalt het Verkeersveiligheidsplan van het Brussels Gewest, dat onderdeel is van het Iris 2-plan en dus valt onder de mobiliteitsordonnantie die door de gemeenten wordt gesteund, dat dergelijke situaties beter vermeden kunnen worden als we de doelstellingen in verband met de beperking van het aantal verkeersslachtoffers tegen 2020 willen halen.

  • Heeft de stad Brussel contact opgenomen met het gewest en met Brussel Mobiliteit voordat het de Jacqmainlaan en de Adolphe Maxlaan omvormde tot stadsautosnelwegen? Wat was het advies van het gewest?
  • Hoe zorgt het gewest ervoor dat de stad Brussel het Verkeersveiligheidsplan volgt voor dit dossier? Heeft Brussel Mobiliteit of de staatssecretaris voor Verkeersveiligheid of de minister voor Mobiliteit contact gehad met de stad Brussel om te wijzen op het conflict met het
    gewestelijke Verkeersveiligheidsplan? Wat was de reactie van de stad?
  • In welke maatregelen voorziet u om deze gevaarlijke situatie voor voetgangers en fietsers te verbeteren en deze herinrichting aan te passen om ze in regel te brengen met het Verkeersveiligheidsplan en het Iris 2-plan?

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.

De heer Pascal Smet, minister.- In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, staat dat de voorlopige proefaanleg van wegen voor een maximale duur van twee jaar en het aanbrengen of wijzigen van verkeerstekens op de grond vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning.

Voor de wijziging van de verkeersrichting van de Jacqmainlaan en de Adolphe Maxlaan is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Bovendien maken die twee wegen geen deel uit van het primaire wegennet en is het niet verplicht een audit van de verkeersveiligheid aan te vragen.

Ik vestig er ook uw aandacht op dat die twee wegen volledig op het grondgebied van de stad Brussel liggen. Het is met andere woorden het Brusselse stadsbestuur dat bevoegd is voor de inrichting van de weg. Uiteraard is het stadsbestuur op de hoogte van de principes voor de beveiliging van oversteekplaatsen, die zowel in het Iris 2-plan als in het gewestelijk Verkeersveiligheidsplan zijn opgenomen.

De huidige inrichting van de twee oversteekplaatsen beantwoordt inderdaad niet aan de aanbevelingen in die twee plannen. We hebben dan ook aan het stadsbestuur gevraagd om de situatie te onderzoeken.

Wellicht ben u ervan op de hoogte dat dit nog maar een testfase is, die de komende maanden wordt uitgebreid. De Brusselse regering en het stadsbestuur werken nauw samen voor de invoering van de voetgangerszone. Tijdens de vergaderingen daarover wijzen wij het stadsbestuur op zijn verplichtingen.

We zullen het volledige project evalueren en indien nodig vragen we het stadsbestuur om het bij te sturen.

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord.

De heer Bruno De Lille (Groen).- De oversteekplaatsen zijn dus niet in overeenstemming met de plannen. Dat het om een testfase gaat, mag het stadsbestuur er niet van weerhouden om de test bij te sturen. De situatie is wel degelijk gevaarlijk: zeer veel autobestuurders houden geen rekening met overstekende voetgangers. Als het stadsbestuur wil vermijden dat er bij een aanrijding zwaargewonden of doden vallen, grijpt het dus best zo snel mogelijk in. Hopelijk wijst u het stadsbestuur op het gevaar en vraagt u het om de situatie aan de aanbevelingen uit het Iris 2-plan en het gewestelijk Verkeersveiligheidsplan aan te passen.

– Het incident is gesloten.