Schriftelijke Vraag 4 januari 2018 – Katia Van den Broucke

Schriftelijke vraag van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende

De werking van de Adviesraad personen met een handicap.

Onze gemeente heeft reeds heel wat jaren een adviesraad ‘personen met een handicap’ met als doel:

  • een advies te kunnen verlenen aan de gemeentelijke autoriteiten, hetzij op aanvraag van de Gemeenteraad of van het College van Burgemeester en Schepenen, hetzij op eigen initiatief, betreffende problemen of vragen over het beleid betreffende personen met een handicap in Sint-Agatha-Berchem teneinde hun autonomie en levenskwaliteit te verbeteren,
  • een overlegplatform en een samenwerking met de verenigingen, de instellingen en alle betrokken organisaties en diensten in te richten die betrokken zijn bij de problematiek van het beleid betreffende personen met een handicap,
  • te helpen bij de informatieverstrekking aan de bevolking over personen met een handicap.

Graag kreeg ik volgende informatie over de werking van deze adviesraad:

  • Aantal vergaderingen die plaatsvonden in 2013 – 2014 – 2015 – 2016 en 2017;
  • Welke activiteiten werden georganiseerd door de adviesraad in diezelfde periode?
  • Heeft het college beroep gedaan op de adviesraad om een aanbeveling te formuleren? Zo ja, welke vragen werden geformuleerd en wat was het advies?
  • Heeft de adviesraad spontaan adviezen geformuleerd naar het college? Zo ja, dewelke en welk gevolg werd daaraan gegeven?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord schriftelijke vraag Van den Broucke werking ARBPH (NL). Dit is de Franse versie: Réponse écrite question écrite Van den Broucke fonctionnement CCPPH (FR)