Persbericht Groen!

Woensdagavond werd er op de gemeenteraad van Schaarbeek een voorstel goedgekeurd over de oprichting van een Nederlandstalige gemeenteschool. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de heropstart van Nederlandstalig gemeenteonderwijs in Schaarbeek. Binnen het gemeentebestuur en met instemming van de gemeenteraad is er overeenstemming bereikt over de planning en de bevoegdheden.

Het voorstel bevat 3 onderdelen.

  • Er is in de ontwerpbegroting 2010 een bedrag voorzien voor een architect die de plannen voor een definitieve school zal opmaken en de bouw of renovatie zal begeleiden. Er wordt nog verder onderzocht welke de geschikte locatie is en of de school onderdak zal vinden in een nieuwbouw of een renovatieproject. Het budget voor de architect bedraagt 350.000 Euro op de buitengewone begroting.
  • In de tussenperiode wordt er een voorlopige school opgericht in tijdelijke prefabgebouwen. Deze voorlopige inrichting komt in de Grote Bosstraat, op de terreinen van de hondenkennel van de politie. Deze verhuist immers naar Evere in 2010. Er wordt gestreefd naar een opening van de school voor volgend schooljaar, september 2010.
  • De bevoegdheden voor Nederlandstalig gemeenteonderwijs worden toegewezen aan schepen Luc Denys van Groen!, die ook al verantwoordelijk is voor onder meer Nederlandse Cultuur.

De locatie voor de definitieve gemeenteschool blijft nog punt van discussie. Toch is het duidelijk dat het Schaarbeekse gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid opneemt om de capaciteitsproblemen in het Nederlandstalig onderwijs aan te pakken.