Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo, samen met het jeugdhuis DAR, hebben afgelopen maandag een participatiemoment georganiseerd over de Citroengarage in Brussel. Meer dan 100 geïnteresseerden waren aanwezig om bij te dragen tot het debat over de toekomst van de Citroengarage. Experts, mensen uit het middenveld en andere betrokkenen dachten samen zonder taboes na over de bestemming en de uitwerking in het licht van de architecturale, sociale en historische betekenis van het gebouw.

Er is een duidelijke wil bij de burger om betrokken te worden bij de reflectie en de invulling van een site van dergelijke omvang (16.500 m2) en om af te stappen van de verticale besluitvoering die we vandaag de dag kennen in Brussel. Mensen willen mee nadenken om ervoor te zorgen dat dit project in harmonie is met de noden en kenmerken van de omgeving, open staat voor de buitenwereld en een plaats kan zijn van ontmoeting en creativiteit. Een project dat zich uitstrekt van het meest zichtbare gebouw aan het Saincteletteplein tot de magazijnen en de ateliers aan de achterkant, zonder de onschatbare architecturale waarde, die vervat zit in de functionalistische esthetiek van de industriële architectuur uit het interbellum, van deze gebouwen te verwoesten.

Een andere wens waar de participanten duidelijk blijk van gaven, is dat het project afgestemd moet zijn op de grote uitdagingen voor ons gewest: werkgelegenheid en opleiding, maar ook duurzaamheid van het gebouw en het project in het algemeen.

Er zijn ook een aantal heel concrete voorstellen uit het debat voortgekomen, zoals een restaurant waar ter plekke gebrouwen bier gedegusteerd kan worden of gerechten kunnen geproefd worden met ingrediënten gekweekt in de serres van het gebouw. Andere voorstellen waren lokalen voor vormingen en opleidingen, des services collectifs jouxtant des logements (geen idee hoe ik dat moet vertalen) en ateliers voor artiesten. Al deze bestemmingen zijn verenigbaar met een museum voor hedendaagse kunsten, voor zover dat laatste haalbaar is in de showrooms van de garage.

Een ander idee dat vaak terugkwam is dat van grote open ruimtes: feestzalen, ruimtes voor repetitie, sport en expositie….

Het doel van de ecologisten is om zich op basis van dergelijke ontmoetingen en interactie via sociale media op te stellen als liaison tussen het gewest en wat de Brusselaars willen. Alle geopperde ideeën en gedane voorstellen zullen worden voorgelegd aan Vervoort, die de kans zal moeten aangrijpen om een open, multifunctioneel en dynamisch project op te zetten wat in scherp contrast staat met zijn voornemen om het gebouw een beperkte bestemming te geven, namelijk een museum en woningen.

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement