Persbericht Groen

In 2011 heeft het Brussels parlement onder impuls van Elke Van den Brandt (Groen) een resolutie goedgekeurd om cohousing te ondersteunen via het invoeren van een label. Nu het gewest meer huisvestingsbevoegdheden heeft dankzij de 6de staatshervorming, staat niets in de weg om een cohousinglabel in te voeren. Groen vraagt om niet te wachten en daadwerkelijke maatregelen te nemen. Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen, heeft de bevoegde minister Fremault in de commissie hierover ondervraagd.

Cohousing geeft een antwoord op reële problemen en biedt een reeks voordelen voor de gewestelijke beleidsverantwoordelijken. Ten eerste is het een manier om betaalbare huisvesting te creëren, zonder dat het gewest veel hoeft te investeren. Ten tweede versterkt cohousing de maatschappelijke cohesie. Ten derde is de woonvorm ecologisch. Wij kunnen de schaarse open ruimte immers vrijwaren door de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Helaas blijven er heel wat hindernissen. Zo is de stedenbouwkundige vergunning nog steeds op maat van een klassieke eengezinswoning. Zo zijn gemeenten – terecht overigens – bang voor het opdelen van woningen. Zo zijn leningen niet afgestemd op cohousers. Ook botsen de cohousers met werkloosheids- en leefloonwetten die het samenwonen financieel afstraffen.

Met een cohousingslabel worden deze hindernissen weggewerkt. Want met het label is een opdeling van een woning mogelijk en kunnen mensen samenwonen zonder daarom financieel beboet te worden.

De resolutie over cohousing die het vorige parlement op initiatief van Elke Van den Brandt (Groen) heeft goedgekeurd, vroeg aan de regering om deze hindernissen weg te werken en een cohousingslabel in te voeren. Het is dan ook betreurenswaardig dat er nog steeds geen cohousingslabel is. Een jammerlijke zaak voor wie met zo’n cohousingsproject bezig is of wil opstarten.

Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen: “Groen vraagt dat minister Fremault een tandje bijsteekt en initiatieven neemt om de bestaande en toekomstige cohousingprojecten te ondersteunen.”

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement