Persbericht Groen!

Groen! staat achter deze begroting, het was geen makkelijk oefening, maar de regering bouwt beperkingen om tot mogelijkheden. Zo kiest men voor energiebesparing, duurzaamheid en de link werk-milieu.

De begrotingsoefening voor 2010 was geen sinecure. De crisis heeft een grote invloed op de middelen van het gewest. Er worden geen al te drastische besparingen doorgevoerd, maar in de huidige crisis, met de uitdagingen waarvoor we staan, kunnen we ons dat ook niet echt permitteren. Eenmaal de economie terug aantrekt zullen we wel serieus moeten besparen om de put terug te dichten. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen!

Positief is dat deze begroting wél de juiste prioriteiten legt. Brussel kiest voor duurzaamheid en investeert in de link economie – milieu.

Annemie Maes: “2010 wordt het jaar van de uitwerking van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Wij zijn blij dat er eindelijk een lange termijnvisie voor deze stad zal worden uitgetekend. Want dat is wat Brussel nodig heeft, een duurzaam stadsproject. We zullen erop toezien dat dit GPDO geen lege doos wordt. Een plan waar in deze begroting, terecht, 3 miljoen euro voor wordt uitgetrokken, moet ambitieus, maar tegelijk uitvoerbaar zijn! De groene fractie zal er ook over waken dat men zich houdt aan de belofte de verkeerslast in ons gewest in te krimpen met 20%. Er is nu niet veel geld voorhanden, maar ook met goedkopere maatregelen zoals kleine asfaltstroken voor fietsers, kan je al veel verwezenlijken. Ook de slimme kilometerheffing is een dossier waarop vooruitgang geboekt moet worden!”

Het belang van de huisvestingsproblematiek en het tewerkstellingsbeleid kan moeilijk overschat worden. Het Gewest zal nooit op korte termijn kunnen zorgen voor sociale woningen voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.

Elke Van den Brandt: “In afwachting móeten we dringend werk maken van een systeem van huursteun op de privémarkt. In 2010 wordt 250.000 euro voorzien voor studiewerk ter voorbereiding van de huurtoelage en ik ga ervan uit dat dit budget deze keer effectief gebruikt wordt en hoop dat we vanaf volgend jaar kunnen starten met concrete huursubsidies. Wat betreft tewerkstelling: Groen! is verheugd dat er in deze tijd van crisis voldoende middelen voorzien zijn voor intensievere begeleiding van werkzoekenden, decentralisatie van Actiris-diensten en versterking van sociale economie. Ook dit is een dossier waar de noden vele malen groter zijn dan de middelen, maar waar in elk geval kleine stappen vooruit worden gezet.”

De rekening is gemaakt, de centen zijn verdeeld, maar het is duidelijk dat begrotingen als deze in de toekomst niet houdbaar zijn. Er moet een oplossing komen voor de structurele onderfinanciering van Brussel. Groen! heeft dit altijd benadrukt. Wij hopen dat de federale overheid het belang van Brussel voor heel het land en de meerkost die dit met zich meebrengt, inziet. Onze Brusselse kinderen mogen de rekening niet gepresenteerd krijgen.

Contact:
Annemie Maes
Fractieleider Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement